Đầu tư

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực thi Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Belarus, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ LB Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam

23/09/2016

Ngày 27 tháng 7 năm 2016, Chính phủ đã ra các Nghị quyết số 65⁄NQ-CP về việc phê duyệt Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam và số 66⁄NQ-CP về việc phê duyệt Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam. Dự kiến các Nghị định thư này sẽ có hiệu lực cùng với hiệu lực của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN-EAEU FTA), tức là vào ngày 5 tháng 10 năm 2016.

Để chuẩn bị cho việc thực thi các Nghị định thư nêu trên, căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Công Thương đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam (02 Quyết định).

Cổng TTĐT Bộ Công Thương xin giới thiệu toàn văn nội dung và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Ý kiến đóng góp xin được gửi về Vụ Thị trường Châu Âu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng trước ngày 30 tháng 9 năm 2016./.

Các Dự thảo Quyết định xin tải về tại đây.