Đầu tư

Nghị viện An-giê-ri thông qua Luật đầu tư mới

17/07/2016

Thương viện An-giê-ri hôm chủ nhật tuần trước (17⁄7) đã thông qua Bộ luật đầu tư mới sau khi đã được Hạ nghị viện nhất trí trong tháng 6. Luật mới chủ yếu liên quan đến các quy định về xúc tiến đầu tư chứ không loại bỏ điều khoản 49⁄51% trong đó yêu cầu DN trong nước phải nắm phần đa số trong các dự án đầu tư chính. Văn bản sẽ có hiệu lực từ nay đến cuối năm.

Các biện pháp khuyến khích thuế

Bộ luật mới cập nhập những quy định trong pháp lệnh tháng 8/2001 khi đưa vào phần lớn những quy định liên quan đến đầu tư tại An-giê-ri trong đó chỉ rõ sẽ miễn thuế quan và thuế VAT đối với hàng hóa và dịch vụ “trực tiếp phục vụ việc thực hiện đầu tư”.

Bộ luật cũng quy định những biện pháp miễn thuế (thuế lợi nhuận doanh nghiệp và thuế hoạt động nghề nghiệp) trong thời gian 3 năm đối với các hoạt động mới cũng như miễn thuế đất thời hạn 10 năm đối với các bất động sản nằm trong khuôn khổ đầu tư.

Theo chính quyền An-giê-ri, luật này nằm trong đề án rộng lớn về đa dạng hóa nền kinh tế đất nước trong bối cảnh thu nhập từ nguồn khí hydrocacbon bị giảm sút. Vì vậy, b luật cũng nêu rõ những ưu đãi bổ sung đối với các hoạt động ưu tiên (công nghiệp, nông nghiệp và du lịch), đặc biệt là kéo dài thời hạn miễn thuế cho các nhà đầu tư.

Quyền ưu tiên mua và cổ phần hóa chiếm đa số của Nhà nước

Bộ luật mới không đề cập đến việc loại bỏ quy định gây tranh cãi là tỷ lệ góp vốn 49/51 trong tất cả các dự án đầu tư lớn có người nước ngoài tham gia. Mặc dù vậy, quy định này được cắt khỏi Bộ Luật đầu tư và từ nay sẽ được quy định trong luật tài chính hàng năm. Mặt khác, quy định tỷ lệ 49/51 cũng đã được mở rộng sang lĩnh vực bán buôn và thủ công trong khi trước đây chỉ giới hạn ở các hoạt động sản xuất, dịch vụ và nhập khẩu.

Quyền ưu tiên mua của Nhà nước đối với việc chuyển nhượng các hoạt động do người nước ngoài thực hiện cũng được rút ra khỏi Bộ luật đầu tư. Tuy nhiên, theo văn bản mới, tất các việc chuyển nhượng cổ phần cũng như tài sản có do người nước ngoài thực hiện hoặc dành cho người nước ngoài phải có sự cho phép của Bộ trưởng phụ trách đầu tư.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng gián tiếp 10% và hơn 10% cổ phần của các doanh nghiệp nước ngoài trong một công ty An-giê-ri cũng phải thông qua Hội đồng tham gia của Nhà nước trong đó nếu bị bác bỏ có lý thì chính phủ An-giê-ri có quyền mua lại những tài sản có này.