Đầu tư

Các Bộ trưởng APEC đưa ra định hướng thực hiện cải cách “sau biên giới”

10/09/2015

Tại Hội nghị Bộ trưởng APEC về Cải cách Cơ cấu lần thứ 2 vừa kết thúc vào ngày 08 tháng 9 năm 2015 tại Xê-bu, Phi-líp-pin, các Bộ trưởng đã đưa ra Tuyên bố, gồm các hoạt động chi tiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua cải cách cơ cấu.

Tuyên bố đưa ra khuôn khổ định hướng trong việc gỡ bỏ các rào cản và xác định các nguồn lực mới cho tăng trưởng, thúc đẩy sự đổi mới, tăng năng suất, thu hẹp khoảng cách phát triển và dẫn dắt nền kinh tế thế giới trên con đường thịnh vượng chung. Nội dung này phù hợp với chủ đề của năm APEC 2015: “Xây dựng các nền kinh tế toàn diện, kiến thiết một thế giới tốt đẹp hơn”.

Các Bộ trưởng APEC đã thông qua Chương trình nghị sự về Cải cách Cơ cấu từ năm 2016 đến 2020, với mục đích kích thích tăng trưởng cân bằng và bền vững và giảm thiểu sự bất bình đẳng.

Các sáng kiến cải cách cơ cấu này dựa trên các chương trình nghị sự về tăng trưởng toàn diện, đổi mới cũng như các dịch vụ và công cụ có khả năng tang cường cải cách cơ cấu.

Các Bộ trưởng cũng công nhận đóng góp của sáng kiến APEC về “Tạo thuận lợi cho kinh doanh” (Ease of doing business) nhằm xử lý các rào cản thương mại và cũng đã phê duyệt một kế hoạch mới thực hiện sáng kiến này đến năm 2018.