Thương mại - Công nghiệp

Úc hoàn thành báo cáo đánh giá rủi ro đối với trái thanh long tươi nhập khẩu từ Việt Nam

17/01/2017

Ngày 17⁄1⁄2017, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đã ra thông báo về việc hoàn thành báo cáo cuối cùng về việc đánh giá rủi ro đối với trái thanh long tươi của Úc

Một số bước tiếp theo sẽ phải thực hiện trước khi thanh long chính thức được nhập khẩu vào Úc, bao gồm:

- Bộ Nông nghiệp Úc sẽ làm việc với Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam để xác nhận Việt Nam có thể thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro được nêu ra trong báo cáo;

- Bộ Nông nghiệp Úc sẽ soạn thảo Điều kiện nhập khẩu và công bố trên hệ thống các điều kiện an toàn sinh học đối với hàng nhập khẩu (BICON) của Bộ Nông nghiệp Úc;

- Các nhà nhập khẩu sẽ phải xin giấy phép trước khi nhập khẩu thanh long từ Việt Nam vào Úc.

Báo cáo chi tiết xem tại đây http://vietnamtradeoffice.net/uc-hoan-thanh-bao-cao-danh-gia-rui-ro-doi-voi-trai-thanh-long-tuoi-nhap-khau-tu-viet-nam/