Doanh nghiệp Việt bốn phương

Khai thác tiềm năng người Việt, doanh nghiệp Việt ở nước ngoài

12/09/2018

Trong những năm qua cùng với sự lớn mạnh của cộng đồng kiều bào, lực lượng doanh nhân Việt ở nước ngoài đã không ngừng phát triển.

Theo Phó thủ tướng thường trực Trương Hoa Bình, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có đội ngũ doanh nhân, DN. Thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập trong những năm qua nhiều cơ chế, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được ban hành, triển khai thực hiện. Nghị quyết 36 và Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị đã khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt.

Trong những năm qua cùng với sự lớn mạnh của cộng đồng kiều bào, lực lượng doanh nhân Việt ở nước ngoài đã không ngừng phát triển. Lượng kiều hối của Việt Nam năm 2017 đạt gần 14 tỷ USD, xếp thứ 10 trong danh sách quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới.

Song tiềm năng to lớn của DN, cộng đồng 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài chưa được khai thác đúng mức.

Còn theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của hội nhập. Chúng ta cũng nói nhiều đến các hiệp định thương mại tự do, đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhưng hội nhập và cách mạng 4.0 có chung mẫu số là sự liên kết, siêu kết nối.  Vì thế, trước khi kết nối với bên ngoài chúng ta phải kết nối chặt chẽ với nhau, giữa doanh nhân trong nước cũng như với doanh nhân Việt ở nước ngoài. Doanh nhân Việt ở nước ngoài có lợi thế đã làm kinh doanh tại các nền kinh tế thị trường phát triển, có điều kiện học tập nhiều về quản trị, công nghệ. Đây là nguồn tinh túy của doanh nhân Việt Nam.