Doanh nghiệp Việt bốn phương

Tình hình thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2018

31/10/2018

Tính chung 10 tháng năm 2018, cả nước có 109.611 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.116 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 10 tháng năm 2018, cả nước có 109.611 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.116 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 9,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017 vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 4,7%. Nếu tính cả 2.045,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2018 là 3.161,1 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 27.935 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm nay lên hơn 137,5 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 10 tháng năm 2018 là 924,8 nghìn người, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 10 tháng năm nay có 38,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 34,8% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước; 14,1 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,9%), tăng 6%; 13,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,3%), tăng 0,6%; 8,3 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,6%), tăng 6,6%; 6,4 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 14,8%; 5,8 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,3%), tăng 42,5%; 5,7 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,2%), tăng 12,5%; 3,9 nghìn doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 3,6%), giảm 20,3%...

Trong 10 tháng năm nay, một số vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 32,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 3% (vốn đăng ký đạt 325,6 nghìn tỷ đồng, tăng 32,2%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 15,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,7% (vốn đăng ký 134,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7%); Đồng bằng sông Cửu Long 7,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,1% (vốn đăng ký 90,7 nghìn tỷ đồng, tăng 69,1%); Đông Nam Bộ 46,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,1% (vốn đăng ký 508,3 nghìn tỷ đồng, giảm 3,3%). Các vùng còn lại có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước: Trung du và miền núi phía Bắc 4,4 nghìn doanh nghiệp, giảm 0,6% (vốn đăng ký 38,3 nghìn tỷ đồng, giảm 14,7%); Tây Nguyên 2,7 nghìn doanh nghiệp, giảm 2,3% (vốn đăng ký 18,3 nghìn tỷ đồng, giảm 8,6%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng năm 2018 là 78.404 doanh nghiệp, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 24.467 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,7% và 53.937 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,6%. Theo lĩnh vực hoạt động, có 9,6 nghìn doanh nghiệp trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 39,2%), tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước; 3,6 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,9%), tăng 25,8%; 3,1 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,5%), tăng 19,1%; 1,4 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,5%), tăng 26,7%... Đối với các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 19 nghìn doanh nghiệp (chiếm 35,3%), tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước; 8 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,7%), tăng 72,9%; 6,8 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,5%), tăng 79,9%; 2,9 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,5%), tăng 81,9%...

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2018 là 13.307 doanh nghiệp, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 12.206 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7% và tăng 35,9%. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 5 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 48,3%; xây dựng có 1,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 51,7%.