Doanh nghiệp Việt bốn phương

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: Nguồn lực quan trọng phát triển đất nước

27/11/2020

Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước.