Xúc tiến thương mại và sự kiện

Quy định mới về thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài

10/07/2015

Từ ngày 10⁄7⁄2015, Thông tư số 09⁄2015⁄TT-BCT (Thông tư 09) quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài sẽ có hiệu lực thi hành.

Thông tư 09 quy định rõ hồ sơ đề nghị và trình tự thực hiện thẩm định, phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài đối với từng dự án xuất, nhập khẩu điện. Đối với trường hợp mua điện trực tiếp với nước ngoài của khách hàng sử dụng điện ở khu vực biên giới quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 09.

Theo Thông tư 09, việc mua, bán điện với nước ngoài đối với từng dự án xuất, nhập khẩu điện phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện. Phương án mua, bán điện với nước ngoài của dự án xuất, nhập khẩu điện phải phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt hoặc Kế hoạch phát triển lưới điện khu vực phục vụ cho việc đấu nối của cả hai nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chỉnh, bổ sung; đảm bảo an ninh và an toàn cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia cũng như cung cấp điện của địa phương.Trường hợp việc mua, bán điện với nước ngoài có sử dụng lưới điện của một đơn vị quản lý lưới điện khác để thực hiện hoạt động mua, bán điện với nước ngoài thì Đơn vị điện lực phải thỏa thuận bằng văn bản với đơn vị quản lý lưới điện này.

Xem thêm bài viết ngày 03/06/2015 của Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương “Quy định mới về thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài ” về quy định này.