Xúc tiến thương mại và sự kiện

Những nội dung mới trong quản lý hoạt động xúc tiến thương mại

06/07/2018

Nghị định 81⁄2018⁄NĐ-CP bổ sung một số quy định nhằm quản lý tốt hơn các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các Website thương mại điện tử, đồng thời điều chỉnh một số quy định nhằm khắc phục những điểm còn hạn chế trong Nghị định số 37⁄2006⁄NĐ-CP, cụ thể:

- Về hạn mức khuyến mại, giảm giá của hàng hóa dịch vụ:

Trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại giảm giá) các thương nhân được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ. Hạn mức khuyến mại, giảm giá 100% cũng được áp dụng với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Nghị định 81/2018/NĐ-CP không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của nhà nước; hàng thực phẩm tươi sống; hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh.

- Về thời gian đăng ký, thông báo thực hiện chương trình khuyến mại:

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định các chương trình khuyến mại như: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền; Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó (khuyến mại bằng hình thức giảm giá); Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ; Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố; tổ chức Chương trình khách hàng thường xuyên… (nếu có giá trị giải thưởng, quà tặng từ 100 triệu đồng trở lên) chỉ phải gửi thông báo về cơ quan có thẩm quyền tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại. Trường hợp, các chương trình khuyến mại theo các hình thức trên, mà có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng, thì không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại.

Đối với chương trình khuyến mại Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các Chương trình mang tính may rủi và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại, Thương nhân phải đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại về cơ quan có thẩm quyền, trong thời hạn 05 ngày làm việc trước khi thực hiện, để Cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại cho thương nhân.

 - Về thời gian báo cáo thực hiện chương trình khuyến mại:

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của Chương trình khuyến mại mang tính may rủi và các hình thức khuyến mại khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại, thương nhân thực hiện Chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nơi đã đăng ký và được xác nhận) về kết quả thực hiện Chương trình khuyến mại.

Trường hợp thương nhân phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của thương nhân, cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của Chương trình khuyến mại.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân có trách nhiệm nộp khoản tiền 50% giá trị  giải thưởng đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của Chương trình khuyến mại theo quyết định. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp ngân sách nhà nước, thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp. Các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại phải được thương nhân lưu trữ và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

- Đối với quy định về quản lý tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại:

Thời gian xem xét xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại được rút ngắn từ 10 ngày xuống 7 ngày làm việc. Địa điểm tổ chức và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại phải được UBND tỉnh xem xét, phê duyệt hàng năm (trước ngày 01 tháng 10).