Thương mại - Công nghiệp

Trao đổi thương mại Việt Nam-Pakistan 9 tháng đầu năm 2015

02/11/2015

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Pakistan 9 tháng năm 2015 đạt 420,5 triệu USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó xuất khẩu đạt 302,8 triệu USD, tăng 55,6% và nhập khẩu đạt 117,7 triệu USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu sang Pakistan 9 tháng năm 2015

Đơn vị: triệu USD 

Mặt hàng

9 tháng/2015

9 tháng /2014

Tăng trưởng (%)

Chè

57,8

556,6

2,1

Hạt tiêu

13,8

33,7

-59

Thủy sản

10,7

10

7

Cao su

6,4

8,3

-22,8

Xơ, sợi dệt các loại

19

19,3

-1,5

Hạt điều

2,4

2,1

14,2

Sắt thép các loại

2,8

3,8

-26,3

Hàng hóa khác

189,9

60,7

212,8

TỔNG

302,8

194,5

55,6

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Xuất khẩu hàng hóa của  Việt Nam 9 tháng năm 2015 sang Pakistan tăng mạnh về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Trong cơ cấu xuất khẩu sang Pakistan, kim ngạch một số mặt hàng nông sản chủ lực như hạt chè, điều các loại đều tăng lần lượt là 2,1%, 14,2%. Những nhóm hàng chủ lực khác có mức tăng trưởng trong kỳ năm 2015 về giá trị xuất khẩu là thủy sản (7%).

Về nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan, kim ngạch 9 tháng năm 2015 tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2014. Mức tăng này chủ yếu do doanh nghiệp Việt Nam tăng nhập khẩu các mặt hàng phục vụ cho ngành sản xuất dệt may, da giầy như xơ, sợi dệt các loại (62,5%), vải các loại (36,7%)…

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu từ Pakistan 9 tháng năm 2015

Đơn vị: triệu USD

Mặt hàng

9 tháng/ 2015

9 tháng/ 2014

Tăng trưởng (%)

Bông

13,5

17,3

-21,9

Dược phẩm

17,5

17,1

2,3

Xơ, sợi dệt các loại

11,7

7,2

62,5

Vải các loại

32

23,4

36,7

Nguyên phụ liệu dệt may, da giầy

18,5

18,6

-0,5

Hàng hóa khác

24,5

17,2

42,4

TỔNG

117,7

100,8

16,7

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Tính chung, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Pakistan 9 tháng năm 2015 đã tăng 42,3% so với năm trước đó.