Tin tức tổng quan

Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh cho kinh tế tư nhân phát triển

03/03/2018

Hà Nội phấn đấu hàng năm có khoảng 30%-35% doanh nghiệp tư nhân có hoạt động đổi mới sáng tạo; Năng suất lao động tăng 4%-5%⁄năm; Phấn đấu số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đạt 400.000 doanh nghiệp đến năm 2020.

Đây là những chỉ tiêu quan trọng được đặt ra trong Kế hoạch số 53/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 01/09/2017 của Thành ủy, các Nghị quyết số 97/NQ-CP, 98/NQ-CP và 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, Kế hoạch để ra mục tiêu thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân so với nhóm dẫn đầu ASEAN-4; nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến cơ chế, chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chủ trì nghiên cứu, tham mưu Thành phố xây dựng, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo tiền đề hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân sở hữu hỗn hợp đủ sức cạnh tranh tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích, hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Tham mưu hoàn thiện, trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ trì nghiên cứu Đề án đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, tiếp tục giảm thời gian đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng của bộ phận tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp, đẩy nhanh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thu hút sự quan tâm và khích lệ doanh nghiệp, công dân thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. Phấn đấu giải quyết đúng thời hạn 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Phối hợp với cơ quan thuế, lao động, bảo hiểm xã hội kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian Khởi sự kinh doanh.

Chủ trì xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khu vực tư nhân theo Kế hoạch Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh cho khu vực doanh nghiệp tư nhân; Kết nối doanh nghiệp tư nhân, ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư....

Tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Các sở, ngành, hiệp hội, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các giải pháp của kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ của sở, ngành phụ trách. Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để phát triển kinh tế tư nhân, có cơ chế giám sát và kiểm tra định kỳ đảm bảo mọi phản ánh, khiếu kiện đều được ghi nhận và trả lời, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân kinh doanh theo đúng pháp luật.

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn có trách nhiệm xây dựng Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, thuận lợi, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển; tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm; tối thiểu một lần định kỳ 03, 06 tháng, cả năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.