Thương mại - Công nghiệp

Cập nhật thông tin về các phòng thí nghiệm được phép kiểm tra virus đối với tôm nhập khẩu nguyên con đông lạnh vào thị trường Úc.

25/12/2017

Thông báo về danh sách cập nhật thông tin về các phòng thí nghiệm được phép kiểm tra virus đối với tôm nhập khẩu nguyên con đông lạnh vào thị trường Úc.

Symbio Laboratories Pty Ltd là một phòng thí nghiệm mới được cho phép tiến hành thử nghiệm theo lô khi 
hàng cập cảng đối với virut có liên quan đến tôm nguyên con đông lạnh nhập khẩu. Advanced Analytical Australia Pty Ltd (AAA) 
sẽ không còn được phép để kiểm tra virut trong tôm đông lạnh nguyên con nhập khẩu. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực 
kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2017.
Bộ Nông nghiệp vẫn sẽ chấp nhận các kết quả thử nghiệm đối với các mẫu được gửi đến AAA để thử nghiệm trước ngày 20 tháng 12 năm 2017.
Kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2017 các mẫu chỉ có thể được chuyển tới các phòng thí nghiệm dưới đây:
Symbio Laboratories Pty Ltd 
Approved Arrangements Number: N3003 & N3004
Địa chỉ: 2 Sirius Road, Lane Cove West, NSW 2066
Điện thoại: +61 1300 703 166
Facsimile: +61 7 3219 0333
Email: admin@symbiolabs.com.au
Agrigen Pty Ltd
Approved Arrangements Number: N2813
Địa chỉ: Unit 1 of 6, Chaplin Drive, Lane Cove West, NSW 2066
Điện thoại: +61 2 8856 0988
Facsimile: +61 2 8856 0988
Email: info@agrigen.com.au
Elizabeth MacArthur Agricultural Institute
Approved Arrangements Number: N2338
Địa chỉ: Virology Laboratory, Elizabeth MacArthur Agricultural Institute, Woodbridge Rd, Menangle NSW 2568
Điện thoại: +61 2 4640 6337
Facsimile: +61 2 4640 6429
Email: virology.enquiries@dpi.nsw.gov.au
Theo chính sách hiện hành, Phòng thí nghiệm thú y Úc (AAHL) chỉ được sử dụng các mẫu thử nghiệm đã được 
thử nghiệm trước đó bởi các phòng thí nghiệm sàng lọc. Các nhà nhập khẩu có thể yêu cầu kiểm tra xác nhận và 
tất cả các chi phí đều do các nhà nhập khẩu chi trả. Chỉ duy nhất AAHL có thể tiến hành kiểm tra xác nhận