Đầu tư

Khuyến khích dự án FDI chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam

26/05/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng và triển khai chính sách khuyến khích các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam, gắn với chính sách chung về thu hút FDI.

Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kế hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Trong đó, Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung ban hành mới bảo đảm đồng bộ với các quy định pháp luật về KHCN... Bộ KH&ĐT chủ trì rà soát, hoàn thiện chính sách về đầu tư công để khuyến khích đối tác công - tư trong lĩnh vực KHCN, hình thành trung tâm mô phỏng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy nhanh việc ứng dụng KHCN vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện và triển khai chính sách khuyến khích đầu tư và khai thác có hiệu quả các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin theo mô hình tiên tiến trên thế giới…

(nguồn: https://baodauthau.vn/)