Thương mại - Công nghiệp

Cam kết về các biện pháp SPS đối với thủy sản

30/08/2020

Hiệp định CPTPP nhấn mạnh tính minh bạch trong quá trình ban hành, thực hiện các biện pháp SPS.

Hiệp định CPTPP có một Chương về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS. Tuy nhiên, Chương này không có cam kết nào cụ thể liên quan trực tiếp tới các biện pháp SPS đối với thủy sản, mà chỉ bao gồm các nguyên tắc liên quan tới SPS áp dụng chung cho tất cả sản phẩm.

Trong tổng thể các nước CPTPP sẽ tiếp tục giữ quyền chủ động trong việc ban hành và áp dụng các biện pháp SPS. CPTPP sẽ không làm gia tăng hay giảm bớt các yêu cầu về SPS của nước nhập khẩu đối với thuỷ sản nhập khẩu.

CPTPP: Cam kết về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật - Ảnh 1.

CPTPP có một số cam kết đáng chú ý

CPTPP tạo nhiều cơ hội hơn trong việc công nhận tương đương giữa các nước CPTPP và Việt Nam đối với các biện pháp SPS.

CPTPP có các cam kết cụ thể về qui trình thông tin liên quan tới các biện pháp khẩn cấp khi có các rủi ro nghiêm trọng, liên quan đến sức khỏe hoặc tính mạng con người, động vật hoặc thực vật (bao gồm cả trường hợp khẩn cấp về thực phẩm).

CPTPP có cam kết cụ thể về qui trình (đặc biệt là các thời hạn) một nước Thành viên phê duyệt danh sách các cơ sở/đơn vị của các nước Thành viên khác đủ điều kiện về an toàn thực phẩm để nhập khẩu vào nước mình.

CPTPP nhấn mạnh tính minh bạch trong quá trình ban hành, thực hiện các biện pháp SPS.

BBT tổng hợp