Thương mại - Công nghiệp

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

20/10/2020

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thực hiện quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 – 2014, Chỉ thị số 32-CT/TW và Chỉ thị Thủ tướng số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được Bộ Công Thương triển khai đa đạng, tương ứng với các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, cụ thể:

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được Bộ Công Thương lồng ghép với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Công Thương nhằm cung cấp đầy đủ thông tin các quy định pháp luật liên quan của ngành Công Thương đến người dân, doanh nghiệp. Để triển khai công tác này, hàng năm Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Công Thương (Quyết định số 3900/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019   của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020), trên cơ sở đó Bộ Công Thương duy trì tổ chức các Hội nghị phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp khi có văn bản mới được ban hành hoặc kết hợp lấy ý kiến về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật hoặc duy trì các Hội nghị thường niên lấy ý kiến tham vấn về quy định, thủ tục hành chính ngành Công Thương. Các hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương cũng được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sử dụng nguồn lực đa dạng xã hội hóa và hướng tới nhiều đối tượng khác nhau.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Bộ Công Thương duy trì tổ chức các Hội nghị phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp. Các hội nghị đã được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sử dụng nguồn lực xã hội hóa và hướng tới nhiều đối tượng doanh nghiệp, điển hình: Hội thảo trực tuyến “Những lưu ý về chứng nhận FDA và CЄ khi xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu trong lĩnh vực thiết bị y tế và đồ bảo hộ cá nhân” (ngày 26/5); Hội thảo “Hướng dẫn và giải đáp quy định về CE, FDA” (ngày 26/5 tại trụ sở Bộ Công Thương); Hội nghị tập huấn về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) (ngày 29/5 tại Hà Nội); Hội nghị phổ biến Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) (ngày 05/6 tại Hà Nội)...

Bộ Công Thương đã xây dựng chuyên trang Thông tin pháp luật Công Thương với địa chỉ truy cập: http//legal.moit.gov.vn. Trong đó, mục văn bản pháp quy cập nhật toàn bộ các văn bản do Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại trước đây và Bộ Công Thương ban hành; các Điều ước quốc tế song phương về công nghiệp, thương mại; Điều ước quốc tế khu vực và Điều ước quốc tế đa phương cung cấp miễn phí cho các đối tượng tham gia truy cập. Đặc biệt, những văn bản này được sắp xếp theo từng lĩnh vực, giúp cho các đối tượng khi truy cập vào trang web có thể tìm được tất cả văn bản trong cùng một lĩnh vực.

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ đã ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Quyết định số 1825/QĐ-BCT ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Bộ trường Bộ Công Thương). Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 của Bộ Công Thương được ban hành với mục đích thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường nhận thức, ý thức về công tác về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực nhà nước của Bộ Công Thương, tạo hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả cho hoạt động và phát triển của doanh nghiệp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được thực hiện lồng ghép trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Công Thương nhằm cung cấp đầy đủ thông tin các quy định pháp luật liên quan của ngành Công Thương đến doanh nghiệp, cụ thể: nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trên cả nước đa dạng các thông tin liên quan sát thực tới sự quan tâm và lợi ích của doanh nghiệp về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA), đặc biệt những thông tin chuyên sâu về tiếp cận thị trường và đánh giá các tác động đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam khi thực thi hiệp định, một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng đón đầu các cơ hội và dự phòng thách thức từ Hiệp định, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (VINASME) tổ chức Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA” vào ngày 05/6/2020, với 63 điểm cầu trực tuyến tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ban biên tập tổng hợp từ báo cáo 9 tháng năm 2020 của Bộ Công Thương