Số liệu cập nhật

DN lập mới và hoạt động lại tăng mạnh

30/10/2019

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 10 tháng năm nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 149.000 doanh nghiệp, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 10/2019, cả nước có 12.182 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 143,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 94.700 lao động, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 2,5% về vốn đăng ký và giảm 3% về số lao động so với tháng 9/2019.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, cả nước còn có 7.247 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 3 lần tháng trước và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm trước; 2.086 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 37,1% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước; 5.012 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 84,5% so với tháng trước và tăng 97,9% so với cùng kỳ năm trước…

Related image

Tính chung 10 tháng năm 2019, cả nước có 114.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1,4 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là hơn 1 triệu lao động, tăng 4,4% về số doanh nghiệp, tăng 28,5% về vốn đăng ký và tăng 10,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả hơn 1,8 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 33.100 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2019 là hơn 3,3 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 34.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng 2019 lên 149.300 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có hơn 14.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng năm nay có 1.700 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới; có 30.700 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 26,8%; có 82.000 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,7%. Trong đó, đa số các lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 10 tháng năm nay là 26.300 doanh nghiệp, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo lĩnh vực hoạt động, có 10,2 nghìn doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 38,7%), tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước; có 3.800 doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,3%), tăng 3,5%; 3.400 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 10,1%; có 1.600 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 6,1%), tăng 13,1%; có gần 1.600 doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 6%), tăng 4,2%; có 1.400 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,3%), tăng 3,8%...

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2019 là 13.500 doanh nghiệp, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 12.200 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,4% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), giảm 0,1%. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 5.500 doanh nghiệp (chiếm 40,4%), tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.500 doanh nghiệp (chiếm 10,9%), giảm 21%; xây dựng có 1.300 doanh nghiệp (chiếm 9,6%), giảm 17%...

Tổng hợp/ Tham khảo Tổng cục Thống kê