Văn bản pháp lý

Số hiệu : 08/2010/TT-BTP
Tên văn bản: Thông tư 08⁄2010⁄TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 25/03/2010
Tệp đính kèm