Văn bản pháp lý

Số hiệu : 97/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định 97⁄2014⁄NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78⁄2009⁄NĐ-CP ngày 22⁄09⁄2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/10/2014
Tệp đính kèm