{category_name}

Tên doanh nhân : Doanh nghiệp TN Hồng Ngọc
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt nam
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ:
Email:
Website:
Điện thoại:
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: