{category_name}

Tên doanh nhân : TỐNG THỊ YẾN BÌNH
Ngày sinh:
Quốc gia: 149
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam, Bulgaria
Nơi ở hiện tại: 2. Obelia Bl.241, Sofia-Bulgaria
Quê quán: Hà Nội
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ:
Email:
Website:
Điện thoại: + 359 888 307 438
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 47
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: