{category_name}

Tên doanh nhân : Pham van Tien
Ngày sinh: 14/8/1967
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Anh
Quê quán: Hải Phòng
Trình độ văn hóa: 17
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Phó chủ tịch VBUK
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 227 London Road, Sheffield S2 4NF
Email: jpham@hotmail.co.uk
Website:
Điện thoại: 07788828838
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 28
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: