{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Aad Gordijn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 450 Nguyên Tử Lực, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Email: headoffice@agrivina.com
Website: www.agrivina.com
Điện thoại: 063.3824956
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Agrivina
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: