{category_name}

Tên doanh nhân : NGUYỄN VĂN TIẾN
Ngày sinh: 1958
Quốc gia: 149
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: 200. Slivnisa Str, Sofia – Bulgaria
Quê quán: Quảng Bình
Trình độ văn hóa: 20
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc: Giam đốc Công ty
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ:
Email: tienqb.207@yahoo.com
Website:
Điện thoại: + 359 2 983 99 46
Tên doanh nghiệp: TAT CO. Ltd
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: