{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Trần Thị Huệ
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 216 Tân Thành, Phường 15, Quận 5, HCM
Email: info@daidongtien.com.vn
Website: www.daidongtien.com.vn
Điện thoại: +84 839553855
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đại Đồng Tiến
Lĩnh vực kinh doanh: 290
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: