{category_name}

Tên doanh nhân : NGUYỄN VĂN HOÀI
Ngày sinh: 1960
Quốc gia: 149
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: 17. Krusevo, Blagoev Grad, Bulgaria
Quê quán: Đông Hà ,Quảng Trị, Việt Nam
Trình độ văn hóa: 20
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc: Giam đốc Công ty VIM-X . Ltd
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ:
Email: hoaian@abv.bg
Website: www.telecom-bg.com
Điện thoại: +359 73 831 160
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 45,46
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: