{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Tsai Te Shan
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Email: n/a
Website:
Điện thoại: +84 613967801
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Great Veca Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: