{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Văn Bang
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 36 Đường Bạch Ðằng, Phường 4, Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Email: ctythuysancuulong@hcm.vnn.vn
Website: www.cuulongseapro.vn
Điện thoại: (+84)74.3852236
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: