{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Vũ Thị Thắng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
Email: tcm@thanhcong.com.vn
Website: www.thanhcong.com.vn
Điện thoại: +84 838153962
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Dệt May - đầu tư- Thương mại Thành Công
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: