{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Thanh Hoàng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 204 Đường Thống Nhất, Phường Tân Thiên, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
Email: hoang@binhthuannhabe.com
Website: www.binhthuangarment.thv.vn
Điện thoại: (+84)62.3872204
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà  Bè
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: