{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Bùi Thế Kích
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Đường 2, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, TP. Biên Hoà, Tỉnh Ðồng Nai
Email: donagamex@hcm.vnn.vn
Website: www.donagamex.com.vn
Điện thoại: (+84)61.3836151
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: