{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Bùi Quang Khoa
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 1 Quang Trung, Phường 2, Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng
Email: vandtt@ladotea.com.vn
Website: www.ladotea.com.vn
Điện thoại: (+84)63.3864028
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng
Lĩnh vực kinh doanh: 287
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: