{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Duy Đa
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Quốc lộ 27, thôn an Tĩnh, xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Email: info@gardenmountain.com.vn
Website: www.gardenmountain.com.vn
Điện thoại: +84 633 664232
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Viên Sơn
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: