{category_name}

Tên doanh nhân : THÁI QUANG NGHIA
Ngày sinh:
Quốc gia: 57
Quốc tịch hiện tại: Brazil
Nơi ở hiện tại: SÃO PAULO
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ:
Email: http://www.gooc.com.br/
Website:
Điện thoại: (55)11 2019-2069
Tên doanh nghiệp: GOOC ECO SCANDAL
Lĩnh vực kinh doanh: 277,279
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: