{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Huỳnh Khắc Nhu
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 216 Bạch Đằng, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Email: trabaco@hcm.vnn.vn
Website: trabaco.com.vn
Điện thoại: 0743852561
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Trà Bắc
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: