{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Masahiko Miyai
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 45, Đường số 8, Khu Công nghiệp VSIP, Thuận An, Bình Dương
Email: info@kssv.com.vn
Website: www.kssv.com.vn
Điện thoại: (+84)650.3767750
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH KSS Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 302
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: