{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Văn Đấu
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: C1 KCN Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Email: longduc.co.ltd@gmail.com
Website: n/a
Điện thoại: +84 743746360
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Long Đức
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: