{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đỗ Chơn Thành
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: P. Sơn Giang, TX Phước Long, Bình Phước
Email: n/a
Website:
Điện thoại: +84 65.13778327
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sơn Long
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: