{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Hoàng Anh Tuấn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 14 Đường 25, Khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: tinthuong@unitrade.vn
Website: www.unitrade.vn
Điện thoại: (84) 8 62920808
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Tín Thương
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: