{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lý Thanh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hòa, Phú Tân, An Giang
Email: khiemthanh@hcm.vnn.vn
Website: www.khiemthanh.com
Điện thoại: (+84)763.820666
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Khiêm Thanh
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: