{category_name}

Tên doanh nhân : Bà  Trần Thị Ngọc Dung
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 258/1 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: huybrother@vnn.vn
Website: www.huybrothers.com
Điện thoại: (+84)8.39322759
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên Huy và Anh em
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: