{category_name}

Tên doanh nhân : Nguyễn Bích Ngọc
Ngày sinh:
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán:
Trình độ văn hóa: 17
Văn bằng: cử nhân
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Nhà báo BBC World Service
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Zone B, Floor 5, Broadcasting House, London W1A 1AA
Email:
Website:
Điện thoại:
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 41,42
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: