{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Thanh Tú
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước
Email: phurieng@phuriengrubber.vn
Website: www.phuriengrubber.vn
Điện thoại: (+84)651.377971
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Phú Riềng
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: