{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đinh Hoài Minh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 03 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí MINH
Email: www.petecof.vn
Website:
Điện thoại: (+84) 8 35173215
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cà phê PETEC
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: