{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Jean Christophe Mani
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: KCN Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Email: n/a
Website: n/a
Điện thoại: (+84) 8 54160559
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Phẩm Atlantic Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: