{category_name}

Tên doanh nhân : Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày sinh:
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán:
Trình độ văn hóa: 17
Văn bằng: cử nhân
Chuyên ngành: kinh tế
Công việc: kinh doanh
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Giám đốc Acumen Air Cargo
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 74 Becquerel, School Square, London SE10 0QY
Email:
Website:
Điện thoại:
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 38
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: