{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Xuân Hàn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 78A, Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Email: maseco@maseco.com.vn
Website: www.maseco.com.vn
Điện thoại: (+84)83.8444861
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: