{category_name}

Tên doanh nhân : Nguyễn Quốc Trị
Ngày sinh:
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Dublin
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc: kinh doanh
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Chủ tịch Hội Người Việt tại Ireland
Quan hệ: Bình thường
Tiểu sử:
Địa chỉ: 17 Templeview Row, Clarehall, Dublin17
Email:
Website:
Điện thoại:
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 26,37
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: