{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Hồng Lê
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: An Phú, An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp
Email: info@aseanfood.com
Website: www.aseanfood.com
Điện thoại: (+84) 0673 627178
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy sản An Phú
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: