{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Xuân Nam
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô B13&B14, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa
Email: nam@haivuong.com
Website: www.haivuong.com
Điện thoại: (+84) 0583.743333
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hải Vương
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: