{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Trần Thị Vân Loan
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 90 Hùng Vương, KCN Mỹ Quí, TP Long Xuyên, An Giang
Email: clfish@vnn.vn
Website: www.clfish.com
Điện thoại: (+84)76.3935828
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: